بمب‌گذار

سطح 5 پادگان ضروری است

بمب‌گذارها که تشنه تخریب و جلوه‌های ویژه باکیفیت هستند، هر چیزی که در دیدرس باشد را منفجر و آسیب ویژه‌ای به دیوارها وارد می‌کنند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1801606051هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2801606051320,00016 h2404
3901806661340,00020 h2684
4901806661360,0001 d2934
51002007321900,0001 d 12 h3605
610020073211,000,0002 d4155
711022080511,200,0002 d4156
811022080511,400,0002 d 12 h4646
912024088612,200,0003 d 12 h5497
1012024088612,400,0004 d 12 h6237
1113026097413,200,0005 d 12 h6898
1213026097413,400,0005 d 12 h6898
131402801,07213,900,0006 d7209
141402801,07214,100,0006 d7209
151503001,17914,700,0006 d 12 h74910
161503001,17915,300,0006 d 12 h74910
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1801606051هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2801606051320,00016 h2404
3901806661340,00020 h2684
4901806661360,0001 d2934
51002007321900,0001 d 12 h3605
610020073211,000,0002 d4155
711022080511,200,0002 d4156
811022080511,400,0002 d 12 h4646
912024088612,200,0003 d 12 h5497
1012024088612,400,0004 d 12 h6237
1113026097413,200,0005 d 12 h6898
1213026097413,400,0005 d 12 h6898
131402801,07213,900,0006 d7209
141402801,07214,100,0006 d7209
151503001,17914,700,0006 d 12 h74910
161503001,17915,300,0006 d 12 h74910
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
3.5 کاشی122 sانفجار منطقهزمینیدیوار (آسیب x15)

بمب جهنده

سطحشرحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربه
1دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 75 آسیب وارد می‌کند32080
2دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 90 آسیب وارد می‌کند400100
3دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 110 آسیب وارد می‌کند480120
4دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 130 آسیب وارد می‌کند560140
5دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 155 آسیب وارد می‌کند640160
6دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 170 آسیب وارد می‌کند720180
7دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 190 آسیب وارد می‌کند800200
8دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 210 آسیب وارد می‌کند880220
9دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 230 آسیب وارد می‌کند960240
سطحشرحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربه
سطح
سطحشرحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربه
1دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 75 آسیب وارد می‌کند32080
2دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 90 آسیب وارد می‌کند400100
3دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 110 آسیب وارد می‌کند480120
4دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 130 آسیب وارد می‌کند560140
5دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 155 آسیب وارد می‌کند640160
6دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 170 آسیب وارد می‌کند720180
7دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 190 آسیب وارد می‌کند800200
8دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 210 آسیب وارد می‌کند880220
9دو بار می‌جهد و با هر بار فرود آمدن 230 آسیب وارد می‌کند960240