بمب‌گذار

سطح 5 پادگان ضروری است

بمب‌گذارها که تشنه تخریب و جلوه‌های ویژه باکیفیت هستند، هر چیزی که در دیدرس باشد را منفجر و آسیب ویژه‌ای به دیوارها وارد می‌کنند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136721002هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2367210021150,0003 h1033
3408011021200,0005 h1344
4408011031250,0008 h1694
5448812131280,00012 h2074
6448812132320,00012 h2074
7489613332340,00012 h2074
8489613333360,00012 h2074
95310614633900,0001 d2935
1053106146431,000,0001 d2935
1158116161431,200,0002 d4156
1258116161441,400,0002 d4156
1364128177442,200,0003 d5097
1464128177452,400,0003 d5097
1570140195453,200,0004 d5878
1670140195553,400,0004 d5878
1777154215553,900,0005 d6579
1877154215564,100,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136721002هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2367210021150,0003 h1033
3408011021200,0005 h1344
4408011031250,0008 h1694
5448812131280,00012 h2074
6448812132320,00012 h2074
7489613332340,00012 h2074
8489613333360,00012 h2074
95310614633900,0001 d2935
1053106146431,000,0001 d2935
1158116161431,200,0002 d4156
1258116161441,400,0002 d4156
1364128177442,200,0003 d5097
1464128177452,400,0003 d5097
1570140195453,200,0004 d5878
1670140195553,400,0004 d5878
1777154215553,900,0005 d6579
1877154215564,100,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
بمب بزرگ

سطحشرح
1اولین بمب پرتاب شده، 200% آسیب وارد می‌کند
2اولین بمب پرتاب شده، 250% آسیب وارد می‌کند
3اولین بمب پرتاب شده، 300% آسیب وارد می‌کند
4اولین بمب پرتاب شده، 350% آسیب وارد می‌کند
5اولین بمب پرتاب شده، 400% آسیب وارد می‌کند
6اولین بمب پرتاب شده، 450% آسیب وارد می‌کند
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
1 m • 30 s • 20 s • 15 s3.5 کاشی42 sانفجار منطقهزمینیدیوار (آسیب x15)