دژکوب نبرد

چهار بربر، با تنه درخت عظیمی بر دوش، به سمت هدف یورش می‌برند تا آن را نابود کنند. اگر به هدف برخورد کنند، به آن خسارت بزرگی وارد می‌کنند و بعد هم با شمشیرهایشان مشغول مبارزه می‌شوند!

واحدهای تولید شده: بربر

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهآزمایشگاه
11258004هیچکدام0هیچکدام
21639004هیچکدام02
32001,0004هیچکدام03
42381,1004هیچکدام04
52751,2004??5
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهآزمایشگاه
11258004هیچکدام0هیچکدام
21639004هیچکدام02
32001,0004هیچکدام03
42381,1004هیچکدام04
52751,2004??5
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
0.75 کاشی50.2 sانفجار منطقهزمینیدیوار (آسیب x40)