دژ پرنده

فکر می‌کنید گذاشتن بال روی یک دژ باعث بروز فاجعه می‌شود، اما این قوانین در‌مورد دژ پرنده صدق نمی‌کند. این آکروپولیس هوایی با محموله اسکلت گلایدرهایش، بمباران‌هایی با آسیب بیشتر انجام می‌دهد.

واحدهای تولید شده: اسکلت گلایدر

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتوانایی ویژهآزمایشگاه
1300600capitalfortressspawner سطح 112,000101هیچکدام0هیچکدام
2325650capitalfortressspawner سطح 213,500121هیچکدام02
3350700capitalfortressspawner سطح 315,000141هیچکدام03
4375750capitalfortressspawner سطح 416,500161هیچکدام04
5400800capitalfortressspawner سطح 518,000181??5

توانایی ویژه توانایی ویژه
خدمه اسکلتی

سطحشرح
1با اسکلت گلایدرها از خودش دفاع می‌کند و وقتی شکست می‌خورد، 22 اسکلت عصبانی را آزاد می‌کند.
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
4.5 کاشی1002 sیک هدفزمینی و هواییدفاع