مهاجمان گراز

تجدید دیدار زیبای سوارها و گلایدرها در «جشن یورش گراز» است!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
نوع آسیب
15یک هدف