مهاجمان گراز

تجدید دیدار زیبای سوارها و گلایدرها در «جشن یورش گراز» است!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
سطحآزمایشگاه
سطح
سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
نوع آسیب
15یک هدف