گله مینیون

شش مهاجم پرنده سریع و بدون زره. سه‌‌تا که باشند آسیب می‌زنند، حالا شش‌تای آنها را تصور کنید!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
نوع آسیب
10یک هدف