غول سنگی کوهستان

این کوهستان عظیم ممکن است به آهستگی شیره چغندر حرکت کند، اما دستکش‌های معدنی‌شده او را دست کم نگیرید. غول سنگی کوهستان دشمنانش را با قدرت...خُب...قدرت کوهستان له می‌کند. به معنای واقعی کلمه.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
18002,400300 [ 2.5 کاشی ]30,0001هیچکدام0هیچکدام
29002,700350 [ 2.5 کاشی ]33,5001هیچکدام02
31,0003,000400 [ 2.5 کاشی ]37,0001هیچکدام03
41,1003,300450 [ 2.5 کاشی ]40,5001هیچکدام04
51,2003,600500 [ 2.5 کاشی ]44,0001??5

توانایی ویژه توانایی ویژه
خرد کردن

سطحشرح
1تمام دیوارها را فقط با دست زدن به آنها تخریب می‌کند.
محدودهنوع آسیب
2 کاشی1603 sانفجار منطقهزمینی