بالون موشکی

وقتی نبرد روی زمین به‌نفع شما نیست، دسته‌ای از بالون‌های موشکی احتمالاً می‌توانند کار را تمام کنند... البته اگر اول تقویت‌کننده‌هایشان تمام نشود.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
سطحآزمایشگاه
سطح
سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
نوع آسیب
15یک هدف