ارابه یورش

یک توپ متحرک دیگر؟! شاید فاقد عنصر غافلگیری باشد، اما آن را با حجم زیاد، قدرت شلیک اضافه و همراهی بربرهای چموش جبران می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
نوع آسیب
30یک هدف