ارابه یورش

یک توپ متحرک دیگر؟! شاید فاقد عنصر غافلگیری باشد، اما آن را با حجم زیاد، قدرت شلیک اضافه و همراهی بربرهای چموش جبران می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
سطحآزمایشگاه
سطح
سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
نوع آسیب
30یک هدف