بشکه اسکلت

کسی گفت رژه بشکه؟ این مهمانی اسکلت در آسمان است و تا وقتی همه بالون‌ها بترکند ادامه دارد... اما بعد به مهمانی اسکلت روی زمین تبدیل می‌شود!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
سطحآزمایشگاه
سطح
سطحآزمایشگاه
1هیچکدام0هیچکدام
2هیچکدام02
3هیچکدام03
4هیچکدام04
5??5
نوع آسیب
15یک هدف