اَبَر بربر

برتری در زمینه سلامت، قدرت و مهمتر از همه، زلف. هر چیزی که برای بربرها آرزو است برای اَبَر بربرها خاطره است!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
112096trooprage سطح 18001هیچکدام0هیچکدام
2140112trooprage سطح 29001هیچکدام02
3160128trooprage سطح 31,0001هیچکدام03
4180144trooprage سطح 41,1201هیچکدام04
5200160trooprage سطح 51,2401??5

توانایی ویژه توانایی ویژه
عصبانیت

سطحشرح
1سرعت و آسیب در 8 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
محدودهنوع آسیب
0.45 کاشی50.8 sیک هدفزمینی