اَبَر‌اژدها

گاهی‌اوقات، وجود آتش در درونتان کافی نیست. اَبَر‌اژدها در درون و بیرونش آتش دارد و اگر بتواند کارش را انجام دهد، اطرافش را آتش احاطه می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
184151.25,8001هیچکدام0هیچکدام
292165.66,1001هیچکدام02
31001806,4001هیچکدام03
4108194.46,7001هیچکدام04
5116208.87,0001??5
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
184151.25,8001هیچکدام0هیچکدام
292165.66,1001هیچکدام02
31001806,4001هیچکدام03
4108194.46,7001هیچکدام04
5116208.87,0001??5

توانایی ویژه توانایی ویژه
جزغاله کردن

سطحشرح
1آسیب‌های مداومی را وارد می‌کند که به اهداف نزدیک اصابت می‌کنند
محدودهنوع آسیب
2.25 کاشی4010x 1.8 sانفجار منطقهزمینی و هوایی