اَبَر غول

اَبَر غول‌ها از پسرعمو‌های عادی خود بزرگترند و می‌توانند با مشت‌زنی راهشان را از بین دیوارها باز کنند. کمربند هم یادگار مسابقات پرخوری سالانه دهکده است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11002003,0001هیچکدام0هیچکدام
21102203,3001هیچکدام02
31202403,6001هیچکدام03
41302604,0001هیچکدام04
51402804,4001??5

توانایی ویژه توانایی ویژه
دیوار گشا

سطحشرح
1آسیب بیشتری به دیوارها وارد می‌کند.
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
0.75 کاشی102 sیک هدفزمینیدفاع