P.E.K.K.A قدرتی

از این زره تیره رنگ، انرژی قدرتمند و متزلزلی بیرون می‌زند و منتظر فرصت است تا بیرون بجهد!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
16801,2241000 [ 1.8 کاشی ]6,8001هیچکدام0هیچکدام
27601,3681200 [ 1.8 کاشی ]7,6001هیچکدام02
38401,5121400 [ 1.8 کاشی ]8,5001هیچکدام03
49201,6561600 [ 1.8 کاشی ]9,4001هیچکدام04
51,0001,8001800 [ 1.8 کاشی ]10,3001??5

توانایی ویژه توانایی ویژه
شارژ زیادی

سطحشرح
1بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 1000 آسیب وارد می‌کند
محدودهنوع آسیب
0.8 کاشی401.8 sیک هدفزمینی