اژدهاسوار

سطح 15 پادگان ضروری است

ماشین هوایی مخربی که حاضر و آماده است و با کسی تعارف ندارد، کاملاً با هیجان هر دفاعی سر راهش باشد با خاک یکسان می‌کند. اسکلتی که سوار آن است قسم می‌خورد به کنترل‌ها دست نمی‌زند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1340408700 [ 2 کاشی ]4,100هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2370444800 [ 2 کاشی ]4,40012,000,00011 d 6 h98511
3400480900 [ 2 کاشی ]4,70016,500,00016 d117512
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1340408700 [ 2 کاشی ]4,100هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2370444800 [ 2 کاشی ]4,40012,000,00011 d 6 h98511
3400480900 [ 2 کاشی ]4,70016,500,00016 d117512
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
4 m 10 s3.5 کاشی251.2 sیک هدفزمینی و هواییدفاع