اژدهای الکتریکی

سطح 13 پادگان ضروری است

اژدهای الکتریکی با پوستی از فلس‌های محکم آهنی و نفس صاعقه‌ای مخرب، عاشق این است که صاعقه خود را مانند بارانی مخرب از بالا فرو بریزد.وقتی شکست می‌خورد، زمین را با صاعقه‌هایش در هم می‌کوبد!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
12408405electrodragondie سطح 13,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22709455electrodragondie سطح 23,7006,300,0005 d 12 h6899
33001,0505electrodragondie سطح 34,2007,700,0009 d 18 h91710
43301,1555electrodragondie سطح 44,50012,000,00012 d101811
53601,2605electrodragondie سطح 54,80018,000,00017 d121112
63901,3655electrodragondie سطح 65,10020,000,00018 d124713
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
12408405electrodragondie سطح 13,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22709455electrodragondie سطح 23,7006,300,0005 d 12 h6899
33001,0505electrodragondie سطح 34,2007,700,0009 d 18 h91710
43301,1555electrodragondie سطح 44,50012,000,00012 d101811
53601,2605electrodragondie سطح 54,80018,000,00017 d121112
63901,3655electrodragondie سطح 65,10020,000,00018 d124713
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
6 m2.5 کاشی303.5 sیک هدفزمینی و هوایی