تیتان برقی

سطح 16 پادگان ضروری است

تیتان برقی که به‌سختی قدرت جادویی بی‌تجربه‌اش را مهار می‌کند، نیرویی مهیب در میدان نبرد است. او بخشی از جادوی خود را به یک شلاق الکتریکی قدرتمند منتقل می‌کند، در‌حالی‌که بقیه قدرتش بیرون می‌ریزد تا به همه چیز در اطرافش آسیب برساند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب هاله در ثانیهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
118027075 [ 7 کاشی ]7,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2200300100 [ 7 کاشی ]7,70019,500,00017 d 12 h122912
3220330125 [ 7 کاشی ]8,20020,500,00018 d124713
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب هاله در ثانیهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب هاله در ثانیهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
118027075 [ 7 کاشی ]7,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2200300100 [ 7 کاشی ]7,70019,500,00017 d 12 h122912
3220330125 [ 7 کاشی ]8,20020,500,00018 d124713
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
6 m1.25 کاشی321.5 sیک هدفزمینی و هوایی