تیتان برقی

سطح 16 پادگان ضروری است

تیتان برقی که به‌سختی قدرت جادویی بی‌تجربه‌اش را مهار می‌کند، نیرویی مهیب در میدان نبرد است. او بخشی از جادوی خود را به یک شلاق الکتریکی قدرتمند منتقل می‌کند، در‌حالی‌که بقیه قدرتش بیرون می‌ریزد تا به همه چیز در اطرافش آسیب برساند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب هاله در ثانیهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
118027075 [ 7 کاشی ]7,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2200300100 [ 7 کاشی ]7,70019,500,00013 d105912
3220330125 [ 7 کاشی ]8,20020,500,00014 d109913
4240360137.5 [ 7 کاشی ]8,40022,000,00016 d117514
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
6 m1.25 کاشی321.5 sیک هدفزمینی و هوایی