اِل‌پریمو

سطح 7 پادگان ضروری است

جنگجویی نقاب‌دار و مرموز که انگار از غیب ظاهر شده‌است. مشت‌هایی می‌زند که به‌آسانی دیوارها را در هم می‌شکند! هیچکس هویت واقعیش را نمی‌داند. فقط می‌دانیم مردی قوی‌هیکل است و برای قبیله شما در جنگ است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
1120120900هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
1 m0.6 کاشی101 sیک هدفزمینیدفاع