مینیون بتا

سطح 4 پادگان ضروری است

از فاصله دور به هدف حمله می‌کند، در تاریکی می‌درخشد، و در صحنه رقص دیوانه‌وار می‌رقصد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136361004هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
236361004150,0001 h602
340401104180,0003 h1033
4404011042120,0005 h1343
5444412142250,0008 h1694
6444412162280,00012 h2074
7484813362320,00012 h2074
8484813363360,00012 h2074
9535314663900,0001 d2935
105353146831,100,0001 d2935
115858161831,300,0002 d4156
1258581611031,500,0002 d4156
1364641771032,300,0003 d5097
1464641771042,500,0003 d5097
1570701951043,300,0004 d5878
1670701951053,500,0004 d5878
1777772151054,000,0005 d6579
1877772151254,200,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136361004هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
236361004150,0001 h602
340401104180,0003 h1033
4404011042120,0005 h1343
5444412142250,0008 h1694
6444412162280,00012 h2074
7484813362320,00012 h2074
8484813363360,00012 h2074
9535314663900,0001 d2935
105353146831,100,0001 d2935
115858161831,300,0002 d4156
1258581611031,500,0002 d4156
1364641771032,300,0003 d5097
1464641771042,500,0003 d5097
1570701951043,300,0004 d5878
1670701951053,500,0004 d5878
1777772151054,000,0005 d6579
1877772151254,200,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
شلیک از دور

سطحشرح
12 حمله اول از فاصله دورتری صورت می‌گیرد
23 حمله اول از فاصله دورتری صورت می‌گیرد
34 حمله اول از فاصله دورتری صورت می‌گیرد
45 حمله اول از فاصله دورتری صورت می‌گیرد
56 حمله اول از فاصله دورتری صورت می‌گیرد
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m • 30 s • 20 s • 15 s3.5 کاشی21 sیک هدفزمینی و هوایی