مینیون بتا

سطح 4 پادگان ضروری است

از فاصله دور به هدف حمله می‌کند، در تاریکی می‌درخشد، و در صحنه رقص دیوانه‌وار می‌رقصد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1606020031هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
260602003250,0004 h1203
3656522032110,0008 h1693
4656522033220,00012 h2073
5727224233330,00018 h2544
6727224234360,0001 d2934
7818126634900,0001 d 12 h3605
88181266441,100,0002 d4155
99090293441,300,0002 d4156
109090293451,500,0002 d 12 h4646
119999322452,300,0003 d 12 h5497
129999322462,500,0004 d 12 h6237
13108108355463,300,0005 d 12 h6898
14108108355473,500,0005 d 12 h6898
15117117390474,000,0006 d7209
16117117390484,200,0006 d7209
17126126429484,800,0006 d 12 h74910
18126126429495,400,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
شلیک قدرتی

سطحشرح
14 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 60 آسیب وارد می‌کنند
24 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 75 آسیب وارد می‌کنند
35 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 75 آسیب وارد می‌کنند
45 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 90 آسیب وارد می‌کنند
55 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 110 آسیب وارد می‌کنند
66 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 110 آسیب وارد می‌کنند
76 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 130 آسیب وارد می‌کنند
87 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 130 آسیب وارد می‌کنند
97 حمله اول سریع‌تر هستند، از فاصله دورتری پرتاب می‌شوند و 150 آسیب وارد می‌کنند
محدودهنوع آسیب
3.5 کاشی31 sیک هدفزمینی و هوایی