اسکلت غول‌پیکر

سطح 3 پادگان ضروری است

این اسکلت غول‌پیکر با استخوان‌بندی درشت که متعلق به اعصار کهن است، همیشه پتانسیل منفجر کردن چیزهایی بیشتر از دیوار را داشته است. بعد ازمرگش، بمب عظیمش هر چیزی که اطرافش هست را ویران می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه TH
12244800 [ 2 کاشی ]1,0002
228561000 [ 2 کاشی ]1,2003
338761200 [ 2 کاشی ]1,4004
448961400 [ 2 کاشی ]1,7006
5621241600 [ 2 کاشی ]2,2008
6861721800 [ 2 کاشی ]3,1009
71002002000 [ 2 کاشی ]3,60010
81142282200 [ 2 کاشی ]4,10011
91282562400 [ 2 کاشی ]4,40012
101422842600 [ 2 کاشی ]4,70014
111563122800 [ 2 کاشی ]5,00015
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه TH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه TH
12244800 [ 2 کاشی ]1,0002
228561000 [ 2 کاشی ]1,2003
338761200 [ 2 کاشی ]1,4004
448961400 [ 2 کاشی ]1,7006
5621241600 [ 2 کاشی ]2,2008
6861721800 [ 2 کاشی ]3,1009
71002002000 [ 2 کاشی ]3,60010
81142282200 [ 2 کاشی ]4,10011
91282562400 [ 2 کاشی ]4,40012
101422842600 [ 2 کاشی ]4,70014
111563122800 [ 2 کاشی ]5,00015
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
30 s1 کاشی202 sیک هدفزمینیدفاع