غول مشت‌زن

سطح 3 پادگان ضروری است

این غول‌ها با دستهای سنگینشون و هیکل‌هایی به درشتی گاو نر، روی مشت محکمشون کار کرده‌اند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136721,2002هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
236721,2002120,00030 m422
340801,3202140,0001 h603
440801,5202160,0002 h843
544881,65221300,0008 h1694
644881,65222320,00012 h2074
748961,79722340,00012 h2074
848961,79732380,00012 h2074
9531061,957321,000,0001 d2935
10531061,957331,200,0001 d2935
11581162,133331,300,0002 d4156
12581162,383331,500,0002 d4156
13641282,576332,300,0003 d5097
14641282,576342,500,0003 d5097
15701402,789343,300,0004 d5878
16701402,789443,500,0004 d5878
17771543,068444,000,0005 d6579
18851703,375444,200,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136721,2002هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
236721,2002120,00030 m422
340801,3202140,0001 h603
440801,5202160,0002 h843
544881,65221300,0008 h1694
644881,65222320,00012 h2074
748961,79722340,00012 h2074
848961,79732380,00012 h2074
9531061,957321,000,0001 d2935
10531061,957331,200,0001 d2935
11581162,133331,300,0002 d4156
12581162,383331,500,0002 d4156
13641282,576332,300,0003 d5097
14641282,576342,500,0003 d5097
15701402,789343,300,0004 d5878
16701402,789443,500,0004 d5878
17771543,068444,000,0005 d6579
18851703,375444,200,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
مشت قدرتی

سطحشرح
1اولین حمله با 250% آسیب
2اولین حمله با 300% آسیب
3اولین حمله با 400% آسیب
4اولین حمله با 500% آسیب
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
1 m • 30 s • 20 s • 15 s1 کاشی82 sیک هدفزمینیدفاع