غول مشت‌زن

سطح 3 پادگان ضروری است

این غول‌ها با دستهای سنگینشون و هیکل‌هایی به درشتی گاو نر، روی مشت محکمشون کار کرده‌اند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1651302,53011هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2651302,5301160,0005 h1343
3701402,78311120,00010 h1893
4701402,78312240,00016 h2403
5761523,06112350,00020 h2684
6761523,06112380,0001 d2934
7831663,367121,000,0001 d 12 h3605
8831663,367131,200,0002 d4155
9911823,704131,300,0002 d4156
10911823,704131,500,0002 d 12 h4646
111002004,075132,300,0003 d 12 h5497
121002004,075142,500,0004 d 12 h6237
131092184,482143,300,0005 d 12 h6898
141092184,482143,500,0005 d 12 h6898
151192384,930144,000,0006 d7209
161192384,930154,200,0006 d7209
171292585,423154,800,0006 d 12 h74910
181292585,423155,400,0006 d 12 h74910
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1651302,53011هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2651302,5301160,0005 h1343
3701402,78311120,00010 h1893
4701402,78312240,00016 h2403
5761523,06112350,00020 h2684
6761523,06112380,0001 d2934
7831663,367121,000,0001 d 12 h3605
8831663,367131,200,0002 d4155
9911823,704131,300,0002 d4156
10911823,704131,500,0002 d 12 h4646
111002004,075132,300,0003 d 12 h5497
121002004,075142,500,0004 d 12 h6237
131092184,482143,300,0005 d 12 h6898
141092184,482143,500,0005 d 12 h6898
151192384,930144,000,0006 d7209
161192384,930154,200,0006 d7209
171292585,423154,800,0006 d 12 h74910
181292585,423155,400,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
مشت قدرتی

سطحشرح
1اولین حمله 550 آسیب وارد می‌کند
2اولین حمله 700 آسیب وارد می‌کند
3اولین حمله 900 آسیب وارد می‌کند
4اولین حمله 1150 آسیب وارد می‌کند
5اولین حمله 1400 آسیب وارد می‌کند
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
1 کاشی182 sیک هدفزمینیدفاع