پسر گنده

پسر گنده که بشکه شیرش ترک نمی‌شود، بدون شک بزرگترین اسکلتی است که تا به حال به چشم دیده شده. ولی گول ظاهرش را نخورید، یک بچه ننه تمام عیار است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه
13507004,100
محدودهنوع آسیب
1 کاشی202 sیک هدفزمینی