شکارچی قهرمان

سطح 9 سربازخانه‌های سیاه ضروری است

شکارچی قهرمان فقط یک کار دارد: از بین بردن قهرمانان دشمن. به‌عنوان شغل دوم در عطاری دهکده کار می‌کند. به اندازه کافی سبک وزن است که از روی دیوارها بپرد و سلاح‌های مسمومش سرعت حرکت و حمله اهدافش را کند می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
110563طلسم سمی سطح 1360100هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
211569طلسم سمی سطح 2400120180,00014 d109910
312575طلسم سمی سطح 3440140240,00016 d117511
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
110563طلسم سمی سطح 1360100هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
211569طلسم سمی سطح 2400120180,00014 d109910
312575طلسم سمی سطح 3440140240,00016 d117511
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
2 m • 1 m • 40 s • 30 s3 کاشی60.6 sیک هدفزمینی و هوایی