شکارچی قهرمان

سطح 9 پادگان ضروری است

شکارچی قهرمان فقط یک کار دارد: از بین بردن قهرمانان دشمن. به‌عنوان شغل دوم در عطاری دهکده کار می‌کند. به اندازه کافی سبک وزن است که از روی دیوارها بپرد و سلاح‌های مسمومش سرعت حرکت و حمله اهدافش را کند می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
110563طلسم سمی سطح 1360هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
211569طلسم سمی سطح 2400125,0009 d 18 h91710
312575طلسم سمی سطح 3440180,00012 d101811
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
110563طلسم سمی سطح 1360هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
211569طلسم سمی سطح 2400125,0009 d 18 h91710
312575طلسم سمی سطح 3440180,00012 d101811
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m3 کاشی60.6 sیک هدفزمینی و هوایی