شفادهنده

سطح 8 پادگان ضروری است

این موجود خارق‌العاده برای محافظت و کمک به نیروهای خودی زندگی می‌کند. هر ارتشی با پشتیبانی شفابخش او بهبود می‌یابد، اما مطمئن شوید که از او در برابر دفاع هوایی محافظت می‌کنید!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحسربازان شفا در ثانیهقهرمان شفا در ثانیهسرباز هیل در هر ضربهقهرمان شفا در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
13619.825.213.86500هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24826.433.618.48700450,00012 h2075
360334223.1900900,0001 d2936
46636.346.225.411,2002,700,0002 d4157
57248.2450.433.7681,5004,200,0007 d7779
67256.1650.439.3121,6009,800,00010 d 12 h95211
77262.6450.443.8481,70016,000,00016 d117512
سطحسربازان شفا در ثانیهقهرمان شفا در ثانیهسرباز هیل در هر ضربهقهرمان شفا در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحسربازان شفا در ثانیهقهرمان شفا در ثانیهسرباز هیل در هر ضربهقهرمان شفا در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
13619.825.213.86500هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24826.433.618.48700450,00012 h2075
360334223.1900900,0001 d2936
46636.346.225.411,2002,700,0002 d4157
57248.2450.433.7681,5004,200,0007 d7779
67256.1650.439.3121,6009,800,00010 d 12 h95211
77262.6450.443.8481,70016,000,00016 d117512
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
2 m4.5 کاشی140.7 sانفجار منطقهزمینی