شفادهنده

سطح 8 پادگان ضروری است

این موجود خارق‌العاده برای محافظت و کمک به نیروهای خودی زندگی می‌کند. هر ارتشی با پشتیبانی شفابخش او بهبود می‌یابد، اما مطمئن شوید که از او در برابر دفاع هوایی محافظت می‌کنید!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحسربازان شفا در ثانیهقهرمان شفا در ثانیهسرباز هیل در هر ضربهقهرمان شفا در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
13619.825.213.86500هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24826.433.618.48700450,00012 h2075
360334223.1900900,0001 d2936
46636.346.225.411,2002,700,0002 d4157
57248.2450.433.7681,5004,200,0004 d5879
67256.1650.439.3121,6008,000,0006 d 12 h74911
77262.6450.443.8481,70016,000,00012 d101812
87665.3653.245.7521,80018,000,00013 d 6 h106913
980685647.61,90021,000,00015 d113814
سطحسربازان شفا در ثانیهقهرمان شفا در ثانیهسرباز هیل در هر ضربهقهرمان شفا در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحسربازان شفا در ثانیهقهرمان شفا در ثانیهسرباز هیل در هر ضربهقهرمان شفا در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
13619.825.213.86500هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24826.433.618.48700450,00012 h2075
360334223.1900900,0001 d2936
46636.346.225.411,2002,700,0002 d4157
57248.2450.433.7681,5004,200,0004 d5879
67256.1650.439.3121,6008,000,0006 d 12 h74911
77262.6450.443.8481,70016,000,00012 d101812
87665.3653.245.7521,80018,000,00013 d 6 h106913
980685647.61,90021,000,00015 d113814
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
2 m4.5 کاشی140.7 sانفجار منطقهزمینی