گراز سوار

اگر گلایدر را در نظر نگیرید، با دو قهرمان جسور طرف هستید. در ضمن این زوج حرفه‌ای هیچ مشکلی برای عبور از دیوارها ندارند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاه
11121121,2672
21121121,2672
31251251,3932
41251251,3932
51391391,5332
61391391,5332
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
1 کاشی121 sیک هدفزمینیدفاع