گالم یخی

سطح 8 پادگان ضروری است

گالم یخی شخصیت سردی دارد و مطلقاً شوخی سرش نمی‌شود. یه هر چیزی دست بزند، منجمد می‌شود، وقتی نابود می‌شود محیط اطرافش یخ می‌زند و وقتی در مهمانی دهانش را باز می‌کند، مجلس یخ می‌کند. شدت و مدت اثر انجمادش روی ساختمان دفاعی کمتر است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
12448icegolemfreeze سطح 12,600هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22856icegolemfreeze سطح 22,80055,0002 d 20 h4949
33264icegolemfreeze سطح 33,00085,0005 d6579
43672icegolemfreeze سطح 43,200110,0007 d 6 h79110
54080icegolemfreeze سطح 53,400140,0009 d 12 h90510
64488icegolemfreeze سطح 63,600305,00016 d117512
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
12448icegolemfreeze سطح 12,600هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22856icegolemfreeze سطح 22,80055,0002 d 20 h4949
33264icegolemfreeze سطح 33,00085,0005 d6579
43672icegolemfreeze سطح 43,200110,0007 d 6 h79110
54080icegolemfreeze سطح 53,400140,0009 d 12 h90510
64488icegolemfreeze سطح 63,600305,00016 d117512
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
2 m 30 s1 کاشی152 sیک هدفزمینیدفاع