گالم یخی

سطح 8 سربازخانه‌های سیاه ضروری است

گالم یخی شخصیت سردی دارد و مطلقاً شوخی سرش نمی‌شود. یه هر چیزی دست بزند، منجمد می‌شود، وقتی نابود می‌شود محیط اطرافش یخ می‌زند و وقتی در مهمانی دهانش را باز می‌کند، مجلس یخ می‌کند. شدت و مدت اثر انجمادش روی ساختمان دفاعی کمتر است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
12448طلسم یخزدگی سطح 12,600220هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22856طلسم یخزدگی سطح 22,80024080,0004 d5879
33264طلسم یخزدگی سطح 33,000260120,0007 d7779
43672طلسم یخزدگی سطح 43,200280160,00010 d 12 h95210
54080طلسم یخزدگی سطح 53,400300200,00014 d109910
64488طلسم یخزدگی سطح 63,600320320,00017 d121112
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
12448طلسم یخزدگی سطح 12,600220هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22856طلسم یخزدگی سطح 22,80024080,0004 d5879
33264طلسم یخزدگی سطح 33,000260120,0007 d7779
43672طلسم یخزدگی سطح 43,200280160,00010 d 12 h95210
54080طلسم یخزدگی سطح 53,400300200,00014 d109910
64488طلسم یخزدگی سطح 63,600320320,00017 d121112
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
5 m • 2 m 30 s • 1 m 40 s • 1 m 15 s1 کاشی152 sیک هدفزمینیدفاع