جادوگر یخی

سطح 7 پادگان ضروری است

جاودگر افسانه‌ای با پرتاب تکه یخ‌های ویران‌کننده سرعت نیروهای دفاعی دشمن را کم می‌کند!
فقط برای زمان محدودی در دسترس است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه TH
14060751
25684905
3721081086
41001501307
51362041568
61482221759
716024019010
817225821011
918427623012
1019629425013
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه TH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه TH
14060751
25684905
3721081086
41001501307
51362041568
61482221759
716024019010
817225821011
918427623012
1019629425013
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
30 s3 کاشی41.5 sیک هدفزمینی و هواییدفاع