ارابه توپ

سطح 7 پادگان ضروری است

توپی روی چرخ؟! صبر کن، همین‌حالا تبدیل به خمپاره‌انداز شد؟؟ حتم دارم آنها انتظار چنین چیزی را ندارند! هم قدرتمند، هم چندکاره!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
111513866611هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2115138666121,000,0001 d2935
3130156732121,100,0001 d 12 h3605
4130156732131,200,0002 d4155
5150180805131,400,0002 d4156
6150180805141,600,0002 d 12 h4646
7170204886142,400,0003 d 12 h5497
8170204886152,600,0004 d 12 h6237
9190228974153,400,0005 d 12 h6898
10190228974163,600,0005 d 12 h6898
112152581,072164,100,0006 d7209
122152581,072174,300,0006 d7209
132402881,179175,300,0006 d 12 h74910
142402881,179185,700,0006 d 12 h74910
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
111513866611هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2115138666121,000,0001 d2935
3130156732121,100,0001 d 12 h3605
4130156732131,200,0002 d4155
5150180805131,400,0002 d4156
6150180805141,600,0002 d 12 h4646
7170204886142,400,0003 d 12 h5497
8170204886152,600,0004 d 12 h6237
9190228974153,400,0005 d 12 h6898
10190228974163,600,0005 d 12 h6898
112152581,072164,100,0006 d7209
122152581,072174,300,0006 d7209
132402881,179175,300,0006 d 12 h74910
142402881,179185,700,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
تغییر حالت

سطحشرح
1هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
2هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
3هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
4هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
5هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
6هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
7هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
8هنگام فعال شدن، بین حالت ارابه و خمپاره‌انداز جابه‌جا می‌شود
محدودهنوع آسیب
4.5 کاشی161.2 sیک هدفزمینی

حالت خمپاره‌انداز

سطحشرح
1آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 150 افزایش می‌دهد
2آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 170 افزایش می‌دهد
3آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 195 افزایش می‌دهد
4آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 225 افزایش می‌دهد
5آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 255 افزایش می‌دهد
6آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 285 افزایش می‌دهد
7آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 325 افزایش می‌دهد
8آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 360 افزایش می‌دهد
سطحشرح
سطح
سطحشرح
1آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 150 افزایش می‌دهد
2آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 170 افزایش می‌دهد
3آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 195 افزایش می‌دهد
4آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 225 افزایش می‌دهد
5آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 255 افزایش می‌دهد
6آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 285 افزایش می‌دهد
7آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 325 افزایش می‌دهد
8آسیب حمله را در حالت خمپاره‌انداز به 360 افزایش می‌دهد