ارابه توپ

سطح 7 پادگان ضروری است

توپ روی چرخ!؟ شرط می‌بندم انتظار این یکی را نداشتند! قدرت شلیکش فوق‌العاده است، ولی خیلی جوندار نیست!

واحدهای تولید شده: ارابه توپ

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1851022002هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
28510220021400,00012 h2074
394112.822021500,00012 h2075
494112.822022600,0001 d2935
5103123.624222700,0001 d2935
612014424222800,0001 d2935
713015626622900,0001 d2935
8130156266231,000,0001 d2935
9141169.2293231,100,0001 d2935
10141169.2293331,200,0001 d2935
11153183.6322331,400,0002 d4156
12153183.6322341,600,0002 d4156
13167200.4354342,400,0003 d5097
14184220.8354342,600,0003 d5097
15199238.8389343,400,0004 d5878
16216259.2389343,600,0004 d5878
17233279.6428344,100,0005 d6579
18251301.2471344,300,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1851022002هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
28510220021400,00012 h2074
394112.822021500,00012 h2075
494112.822022600,0001 d2935
5103123.624222700,0001 d2935
612014424222800,0001 d2935
713015626622900,0001 d2935
8130156266231,000,0001 d2935
9141169.2293231,100,0001 d2935
10141169.2293331,200,0001 d2935
11153183.6322331,400,0002 d4156
12153183.6322341,600,0002 d4156
13167200.4354342,400,0003 d5097
14184220.8354342,600,0003 d5097
15199238.8389343,400,0004 d5878
16216259.2389343,600,0004 d5878
17233279.6428344,100,0005 d6579
18251301.2471344,300,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
مقاومت آخر

سطحشرح
1پس از تخریب ارابه، توپ موقتا با تحمل ضربه 100 به شلیک ادامه می‌دهد.
2پس از تخریب ارابه، توپ موقتا با تحمل ضربه 150 به شلیک ادامه می‌دهد.
3پس از تخریب ارابه، توپ موقتا با تحمل ضربه 200 به شلیک ادامه می‌دهد.
4پس از تخریب ارابه، توپ موقتا با تحمل ضربه 300 به شلیک ادامه می‌دهد.
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m • 30 s • 20 s • 15 s4.5 کاشی81.2 sیک هدفزمینی