جادوگر مجلسی

سطح 7 پادگان ضروری است

انعکاس صدای سِنج پایی یا یک فُکُل عظیم فقط می‌تواند یک معنی داشته باشد؛ «جادوگر مجلسی» با تشریفات وارد می‌شود. او با آن موسیقی باحال و گلوله‌های آتش، مجلس‌های جشن پس از جنگ را گرم می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه TH
17575601
2105105725
3135135866
41881881047
52552551258
62782781409
730030015210
832232216811
934534518412
1036736720013
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه TH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه TH
17575601
2105105725
3135135866
41881881047
52552551258
62782781409
730030015210
832232216811
934534518412
1036736720013
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
30 s3 کاشی41 sانفجار منطقهزمینی و هوایی