P.E.K.K.A قدرتی

سطح 10 پادگان ضروری است

از این زره تیره رنگ، انرژی قدرتمند و متزلزلی بیرون می‌زند و منتظر فرصت است تا بیرون بجهد!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه نجوم
14207563,9001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24207563,90013,600,0004 d 12 h6238
34608284,29013,800,0005 d 12 h6898
44608284,29014,000,0005 d 12 h6898
55009004,71914,600,0006 d7209
65009004,71914,800,0006 d7209
75601,0085,19115,600,0006 d 12 h74910
85601,0085,19115,800,0006 d 12 h74910
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه نجوم
14207563,9001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24207563,90013,600,0004 d 12 h6238
34608284,29013,800,0005 d 12 h6898
44608284,29014,000,0005 d 12 h6898
55009004,71914,600,0006 d7209
65009004,71914,800,0006 d7209
75601,0085,19115,600,0006 d 12 h74910
85601,0085,19115,800,0006 d 12 h74910
محدودهنوع آسیب
0.8 کاشی221.8 sیک هدفزمینی

شارژ زیادی

سطحشرح
1هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 920 آسیب وارد می‌شود
2هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1060 آسیب وارد می‌شود
3هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1200 آسیب وارد می‌شود
4هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1350 آسیب وارد می‌شود
5هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1500 آسیب وارد می‌شود
سطحشرح
سطح
سطحشرح
1هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 920 آسیب وارد می‌شود
2هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1060 آسیب وارد می‌شود
3هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1200 آسیب وارد می‌شود
4هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1350 آسیب وارد می‌شود
5هنگام فعال شدن، انفجار بزرگی رخ می‌دهد و 1500 آسیب وارد می‌شود