سوپر P.E.K.K.A

سطح 10 پادگان ضروری است

از این زره تیره رنگ، انرژی قدرتمند و متزلزلی بیرون می‌زند و منتظر فرصت است تا بیرون بجهد!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
13055490 [ 2 کاشی ]3,1351هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2305549400 [ 2 کاشی ]3,135111,600,0001 d2937
3336604.8400 [ 2 کاشی ]3,449111,700,0001 d2938
4336604.8480 [ 2 کاشی ]3,449121,800,0002 d4158
5369664.2480 [ 2 کاشی ]3,794121,900,0002 d4158
6369664.2580 [ 2 کاشی ]3,794132,000,0003 d5098
7406730.8580 [ 2 کاشی ]4,173132,200,0003 d5098
8406730.8680 [ 2 کاشی ]4,173142,400,0004 d5878
9447804.6680 [ 2 کاشی ]4,590142,600,0004 d5878
10447804.6800 [ 2 کاشی ]4,590152,800,0004 d5878
11491883.8800 [ 2 کاشی ]5,049153,000,0004 d5878
12491883.8920 [ 2 کاشی ]5,049163,200,0004 d5878
13540972920 [ 2 کاشی ]5,554163,400,0004 d5878
145409721060 [ 2 کاشی ]5,554173,600,0004 d5878
155941,069.21060 [ 2 کاشی ]6,109173,800,0004 d5878
165941,069.21200 [ 2 کاشی ]6,109184,000,0004 d5878
176531,175.41200 [ 2 کاشی ]6,720184,600,0005 d6579
187181,292.41200 [ 2 کاشی ]7,392184,800,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
13055490 [ 2 کاشی ]3,1351هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2305549400 [ 2 کاشی ]3,135111,600,0001 d2937
3336604.8400 [ 2 کاشی ]3,449111,700,0001 d2938
4336604.8480 [ 2 کاشی ]3,449121,800,0002 d4158
5369664.2480 [ 2 کاشی ]3,794121,900,0002 d4158
6369664.2580 [ 2 کاشی ]3,794132,000,0003 d5098
7406730.8580 [ 2 کاشی ]4,173132,200,0003 d5098
8406730.8680 [ 2 کاشی ]4,173142,400,0004 d5878
9447804.6680 [ 2 کاشی ]4,590142,600,0004 d5878
10447804.6800 [ 2 کاشی ]4,590152,800,0004 d5878
11491883.8800 [ 2 کاشی ]5,049153,000,0004 d5878
12491883.8920 [ 2 کاشی ]5,049163,200,0004 d5878
13540972920 [ 2 کاشی ]5,554163,400,0004 d5878
145409721060 [ 2 کاشی ]5,554173,600,0004 d5878
155941,069.21060 [ 2 کاشی ]6,109173,800,0004 d5878
165941,069.21200 [ 2 کاشی ]6,109184,000,0004 d5878
176531,175.41200 [ 2 کاشی ]6,720184,600,0005 d6579
187181,292.41200 [ 2 کاشی ]7,392184,800,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
شارژ زیادی

سطحشرح
1بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 400 آسیب وارد می‌کند
2بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 480 آسیب وارد می‌کند
3بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 580 آسیب وارد می‌کند
4بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 680 آسیب وارد می‌کند
5بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 800 آسیب وارد می‌کند
6بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 920 آسیب وارد می‌کند
7بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 1060 آسیب وارد می‌کند
8بعد از تخریبش، منفجر می‌شود و 1200 آسیب وارد می‌کند
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m • 30 s • 20 s • 15 s0.8 کاشی251.8 sیک هدفزمینی