بربر کدو به سر

سطح 1 پادگان ضروری است

چه کسی فکرش را می‌کرد که می‌شود از این کدو حلوایی‌ها به جای زره‌های موقتی استفاده کرد؟ این کدو حلوایی‌ها مثل کلاه ایمنی برای بربرها عمل می‌کنند و تحمل ضربه آنها را بیشتر می‌کنند.‌

واحدهای تولید شده: بربر

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهTH
1881511
211111813
314142214
418182615
523233216
626263617
730304218
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
5 s0.4 کاشی11 sیک هدفزمینی