روح سلطنتی

سطح 7 پادگان ضروری است

روح سلطنتی از اینکه هیچ‌کس حضورش را احساس نمی‌کند دلخور است، پس تصمیم می‌گیرد آنقدر همه چیز را خراب کند تا توجهی را که شایسته‌اش است به‌دست بیاورد. وجود او آنقدر نامحسوس است که حتی دیوارها هم مانعش نمی‌شوند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهTH
120020011015
228028015016
336036017018
444044019019
5520520210110
6600600250111
7680680270112
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهTH
120020011015
228028015016
336036017018
444044019019
5520520210110
6600600250111
7680680270112

توانایی ویژه توانایی ویژه
شبح‌وار

سطحشرح
1پس از استقرار، 12 ثانیه از سوی ساختارهای دفاعی و دیوارها نادیده گرفته می‌شود.
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
37 s0.5 کاشی81 sیک هدفزمینی