سنگ‌انداز

کارگاه سطح 3 لازم است.

سنگ‌انداز، وسیله پرنده، عظیم و محکمی است که ساختمان‌های دفاعی را هدف قرار می‌دهد و رویشان تخته‌سنگ‌های غول‌پیکر می‌اندازد که صافشان می‌کند و زلزله تولید می‌کند.طلسم رویش اثر ندارد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
14001,000500 [ 3 کاشی ]5,6001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
25001,250500 [ 3 کاشی ]5,90014,200,0005 d 12 h68910
36001,500500 [ 3 کاشی ]6,20015,600,0007 d77710
47001,750500 [ 3 کاشی ]6,500110,500,00012 d101811
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
14001,000500 [ 3 کاشی ]5,6001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
25001,250500 [ 3 کاشی ]5,90014,200,0005 d 12 h68910
36001,500500 [ 3 کاشی ]6,20015,600,0007 d77710
47001,750500 [ 3 کاشی ]6,500110,500,00012 d101811
زمان آموزش نوع آسیبهدف دلخواه
20 m12.5 sانفجار منطقهزمینیدفاع