سنگ‌انداز

کارگاه سطح 3 لازم است.

سنگ‌انداز، وسیله پرنده، عظیم و محکمی است که ساختمان‌های دفاعی را هدف قرار می‌دهد و رویشان تخته‌سنگ‌های غول‌پیکر می‌اندازد که صافشان می‌کند و زلزله تولید می‌کند.طلسم رویش اثر ندارد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
14001,000500 [ 3 کاشی ]5,6001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
25001,250500 [ 3 کاشی ]5,90013,800,0004 d58710
36001,500500 [ 3 کاشی ]6,20015,000,0005 d65710
47001,750500 [ 3 کاشی ]6,50018,500,0008 d83111
57501,875500 [ 3 کاشی ]6,800115,000,00013 d105913
زمان آموزش نوع آسیبهدف دلخواه
20 m12.5 sانفجار منطقهزمینیدفاع

Siege Bowler Balloon

سطح
1