شعله‌انداز

کارگاه سطح 6 لازم است.

این افسونگر کوچک بسته‌های ترکیبی ارواح آتشین را پرتاب می‌کند که هم ضربه شدیدی وارد می‌کنند و هم آشفتگی سوزانی را پشت سرشان به‌جا می‌گذارند. دامنه پرتاب دور‌بُردش به او کمک می‌کند تا از دردسر دور بماند، اما مراقب دفاع‌ها و تله‌های او با دامنه دور‌بُردتر باشید! از اثرات طلسم مصون است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهحداکثر آسیب در هر ثانیهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
1452250.611801,7001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2502500.612951,80017,600,0007 d 12 h80410
3552750.6121051,900110,500,00012 d101810
4603000.6131202,000113,300,00012 d 12 h103911
5653250.6131302,100119,000,00013 d 12 h108014
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m10.05 کاشی13x 5 sانفجار منطقهزمینیدفاع

Siege Catapult

سطح
1