شعله‌انداز

کارگاه سطح 6 لازم است.

این افسونگر کوچک بسته‌های ترکیبی ارواح آتشین را پرتاب می‌کند که هم ضربه شدیدی وارد می‌کنند و هم آشفتگی سوزانی را پشت سرشان به‌جا می‌گذارند. دامنه پرتاب دور‌بُردش به او کمک می‌کند تا از دردسر دور بماند، اما مراقب دفاع‌ها و تله‌های او با دامنه دور‌بُردتر باشید! از اثرات طلسم مصون است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهحداکثر آسیب در هر ثانیهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
1452250.611801,7001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2502500.612951,80017,600,0009 d 12 h90510
3552750.6121051,900110,500,00013 d 12 h108010
4603000.6131202,000113,300,00015 d113811
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهحداکثر آسیب در هر ثانیهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهحداکثر آسیب در هر ثانیهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
1452250.611801,7001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2502500.612951,80017,600,0009 d 12 h90510
3552750.6121051,900110,500,00013 d 12 h108010
4603000.6131202,000113,300,00015 d113811
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m10.05 کاشی13x 5 sانفجار منطقهزمینیدفاع