پادگان محاصره

کارگاه سطح 4 لازم است.

پادگان محاصره با ابهت روی زمین فرود می‌آید و ابتدا یک گلّه P.E.K.K.A و جادوگر و بعد از آن نیروهای قلعه قبیله را بیرون می‌دهد. اینکه همه آن‌ها چطور در یک محل جا شده‌اند، رازی است که بهتر است سر بسته بماند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه تعداد P.E.K.K.Aتعداد جادوگرعمر ثانیهتعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
13,30016301هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23,700183015,600,0007 d77710
34,1001103017,700,0009 d 18 h91710
44,50011130110,500,00012 d101811
سطحتحمل ضربه تعداد P.E.K.K.Aتعداد جادوگرعمر ثانیهتعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحتحمل ضربه تعداد P.E.K.K.Aتعداد جادوگرعمر ثانیهتعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
13,30016301هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23,700183015,600,0007 d77710
34,1001103017,700,0009 d 18 h91710
44,50011130110,500,00012 d101811
زمان آموزش نوع آسیب
20 m10.8 sیک هدفزمینی