کشتی هوایی

کارگاه سطح 2 لازم است.

کشتی هوایی موانع زمینی را دور می‌زند و نیروهای قلعه قبیله شما را مستقیماً به قلب دهکده دشمن می‌رساند و به‌طور همزمان در طول مسیرش بمب می‌اندازد. اما به خاطر پوسته نازکش راحت با شلیک به زیر کشیده می‌شود. در برابر تأثیرات طلسم ایمن است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
1100150700 [ 3 کاشی ]3,0001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2140210800 [ 3 کاشی ]3,50014,200,0005 d 12 h68910
3180270900 [ 3 کاشی ]4,00015,600,0007 d77710
42203301000 [ 3 کاشی ]4,500110,500,00012 d101811
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
1100150700 [ 3 کاشی ]3,0001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2140210800 [ 3 کاشی ]3,50014,200,0005 d 12 h68910
3180270900 [ 3 کاشی ]4,00015,600,0007 d77710
42203301000 [ 3 کاشی ]4,500110,500,00012 d101811
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
20 m1.5 کاشی11.5 sانفجار منطقهزمینی