دیوار خراب‌کن

کارگاه سطح 1 لازم است.

دیوار خراب‌کن برای دو هدف ساده طراحی شده است: درهم کوبیدن هرچیزی که سر راهش قرار می‌گیرد و اینکه نیروهای قلعه قبیله را مستقیماً به قلب دهکده برساند. با مصالح محکم ساخته شده است و می‌تواند قبل از نابودی مشت و ضربه را تحمل کند. در برابر تأثیرات طلسم ایمن است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
12503255,5001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23003906,00014,200,0005 d 12 h68910
33504556,50015,600,0007 d77710
44005207,000110,500,00012 d101811
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
12503255,5001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23003906,00014,200,0005 d 12 h68910
33504556,50015,600,0007 d77710
44005207,000110,500,00012 d101811
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m1.5 کاشی11.3 sانفجار منطقهزمینیدیوار (آسیب x10)