بشکه اسکلت

سطح 6 پادگان ضروری است

پرنده است؟ هواپیما است؟ نه، فقط هری، لری، تری و عده‌ای از دوستان هستند که در بشکه‌ای استخوانی به سمت نزدیکترین ساختمان می‌آیند!

واحدهای تولید شده: اسکلت

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهTH
17515071
29618084
314421696
4216280107
5324390118
6486545129
75946901310
87088401411
97689401512
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهTH
سطح
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهTH
17515071
29618084
314421696
4216280107
5324390118
6486545129
75946901310
87088401411
97689401512
زمان آموزش نوع آسیب
30 s51 sانفجار منطقهزمینی