مرد برفی

سطح 14 پادگان ضروری است

رفیق پشمالو و سنگین‌وزن ما به هوای سرد و بچه‌برفی‌هایش علاقه دارد. اگر به او آسیب بزنید، خشم بچه‌برفی‌هایش را بیدار می‌کنید.

واحدهای تولید شده: بچه‌برفی

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیرآزمایشگاه
12302302,9008هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22502503,20097,700,0007 d 12 h80410
32702703,5001011,200,00012 d101811
42902903,7001117,100,00017 d121112
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیرآزمایشگاه
12302302,9008هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22502503,20097,700,0007 d 12 h80410
32702703,5001011,200,00012 d101811
42902903,7001117,100,00017 d121112
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
3 m0.8 کاشی181 sیک هدفزمینی