برج طلسم سمی

برای سال‌های متمادی، جادوگرها به‌تنهایی جادو را به میدان نبرد می‌آوردند، هر‌بار یک گلوله آتش. حالا آنها روش کاملاً خودکاری را ایجاد کرده‌اند تا دهکده‌تان به‌روش‌های بیشتری بتواند به‌وسیله جادو با مهاجمان درگیر شود!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ثانیه
1160160هیچکدام0
2160160هیچکدام0
3160160??
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ثانیه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ثانیه
1160160هیچکدام0
2160160هیچکدام0
3160160??
محدوده
9 کاشی