برج طلسم خشم

برای سال‌های متمادی، جادوگرها به‌تنهایی جادو را به میدان نبرد می‌آوردند، هر‌بار یک گلوله آتش. حالا آنها روش کاملاً خودکاری را ایجاد کرده‌اند تا دهکده‌تان به‌روش‌های بیشتری بتواند به‌وسیله جادو با مهاجمان درگیر شود!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربه
1150هیچکدام0
2150هیچکدام0
3150??
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربه
1150هیچکدام0
2150هیچکدام0
3150??
محدوده
9 کاشی