بچه اژدها

سطح 11 پادگان ضروری است

این شیطان پرنده در کنار واحدهای هوایی دیگر خجالتی است، اما اگر تنها بماند دیوانه می‌شود! بچه اژدهاهایی که در کنار واحدهای هوایی دیگر نیستند بسیار خشمگین می‌شوند، پاداش آسیب و سرعت حمله بدست می‌آورد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
175751,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
285851,3002,000,0002 d4157
395951,4002,500,0003 d 12 h5498
41051051,5003,400,0005 d6578
51151151,6004,200,0006 d 6 h7349
61251251,7006,300,0008 d 6 h84410
71351351,8009,000,00010 d 12 h95211
81451451,90016,000,00015 d 18 h116612
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
175751,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
285851,3002,000,0002 d4157
395951,4002,500,0003 d 12 h5498
41051051,5003,400,0005 d6578
51151151,6004,200,0006 d 6 h7349
61251251,7006,300,0008 d 6 h84410
71351351,8009,000,00010 d 12 h95211
81451451,90016,000,00015 d 18 h116612
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اژدهای جهنمی1 m 30 s2.25 کاشی101 sانفجار منطقهزمینی و هوایی