اژدهای جهنمی

سطح 11 پادگان ضروری است

هر چند دیگر تنهایی «اژدهای جهنمی» را ناراحت نمی‌کند، اما یاد گرفته که خشمش را در پرتو قدرتمندی متمرکز کند که در طول زمان قوی‌تر می‌شود!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
175 • 150 • 1,5009.6 • 19.2 • 1921,9001هیچکدام0هیچکدام
279 • 158 • 1,58010.112 • 20.224 • 202.242,0501هیچکدام010
383 • 166 • 1,66010.624 • 21.248 • 212.482,2001??10
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
175 • 150 • 1,5009.6 • 19.2 • 1921,9001هیچکدام0هیچکدام
279 • 158 • 1,58010.112 • 20.224 • 202.242,0501هیچکدام010
383 • 166 • 1,66010.624 • 21.248 • 212.482,2001??10

توانایی ویژه توانایی ویژه
پرتو جهنمی

سطحشرح
1وقتی «اژدهای جهنمی» به یک هدف تکی حمله می‌کند، قدرت حمله‌اش به تدریج بیشتر می‌شود.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
بچه اژدها2 m 15 s3.5 کاشی150.128 sیک هدفزمینی و هوایی