بالون

سطح 6 پادگان ضروری است

این اسکلت‌های ارتقا یافته لذت تخریب دیوار را با لذت تخریب سایر سازه‌های دفاعی معامله کرده اند. آنها را برای تخریب خمپاره‌ها و توپ‌های مزاحم به کار بگیرید!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1257525 [ 1.2 کاشی ]150هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2329632 [ 1.2 کاشی ]180125,0008 h1692
34814448 [ 1.2 کاشی ]216400,00012 h2074
47221672 [ 1.2 کاشی ]280800,00018 h2545
5108324108 [ 1.2 کاشی ]3901,500,0001 d2936
6162486162 [ 1.2 کاشی ]5452,750,0003 d 12 h5497
7198594214 [ 1.2 کاشی ]6904,500,0005 d 6 h6739
8236708268 [ 1.2 کاشی ]8407,700,0009 d 12 h90510
9256768322 [ 1.2 کاشی ]94010,500,00012 d101811
10276828352 [ 1.2 کاشی ]1,04017,000,00017 d121112
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1257525 [ 1.2 کاشی ]150هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2329632 [ 1.2 کاشی ]180125,0008 h1692
34814448 [ 1.2 کاشی ]216400,00012 h2074
47221672 [ 1.2 کاشی ]280800,00018 h2545
5108324108 [ 1.2 کاشی ]3901,500,0001 d2936
6162486162 [ 1.2 کاشی ]5452,750,0003 d 12 h5497
7198594214 [ 1.2 کاشی ]6904,500,0005 d 6 h6739
8236708268 [ 1.2 کاشی ]8407,700,0009 d 12 h90510
9256768322 [ 1.2 کاشی ]94010,500,00012 d101811
10276828352 [ 1.2 کاشی ]1,04017,000,00017 d121112
ارتقازمان آموزش نوع آسیبهدف دلخواه
بالون موشکی30 s53 sانفجار منطقهزمینیدفاع