بالون موشکی

سطح 6 پادگان ضروری است

بالون موشکی با داشتن دو موشک تقویت‌کننده که به‌دقت از‌نظر ایمنی بررسی شده‌اند، هر نبردی را با‌موفقیت شروع می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1236708400 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 18401هیچکدام0هیچکدام
2256768500 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 29401هیچکدام01
3276828600 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 31,0401??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1236708400 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 18401هیچکدام0هیچکدام
2256768500 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 29401هیچکدام01
3276828600 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 31,0401??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
تقویتی‌ها

سطحشرح
1در 4 ثانیه اول سرعت زیاد می‌شود
عادیزمان آموزش نوع آسیبهدف دلخواه
بالون48 s83 sانفجار منطقهزمینیدفاع