بالون موشکی

سطح 6 پادگان ضروری است

بالون موشکی با داشتن دو موشک تقویت‌کننده که به‌دقت از‌نظر ایمنی بررسی شده‌اند، هر نبردی را با‌موفقیت شروع می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1170510300 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 13901هیچکدام0هیچکدام
2220660400 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 25451هیچکدام01
3260780500 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 36901هیچکدام01
4270810580 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 48401هیچکدام01
5280840620 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 59401هیچکدام01
6285855650 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 61,0401هیچکدام01
7290870700 [ 1.2 کاشی ]troophaste سطح 71,1401??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
تقویتی‌ها

سطحشرح
1در 4 ثانیه اول سرعت زیاد می‌شود
عادیزمان آموزش نوع آسیبهدف دلخواه
بالون48 s83 sانفجار منطقهزمینیدفاع