بربر

سطح 1 پادگان ضروری است

این جنگجوی نترس به عضلات برآمده و سبیل برجسته خود برای خرابکاری در دهکده دشمن متکی است. یک دسته از بربرها را رها کنید و از ضرب و شتم لذت ببرید!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
18845هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
211115420,0002 h841
314146560,0005 h1343
4181885200,00012 h2075
52323105650,0001 d2936
626261251,400,0001 d 12 h3607
730301602,100,0002 d 12 h4648
834342052,800,0003 d5099
938382305,600,0007 d77710
10424225014,000,00013 d105912
11454527016,000,00014 d109913
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
18845هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
211115420,0002 h841
314146560,0005 h1343
4181885200,00012 h2075
52323105650,0001 d2936
626261251,400,0001 d 12 h3607
730301602,100,0002 d 12 h4648
834342052,800,0003 d5099
938382305,600,0007 d77710
10424225014,000,00013 d105912
11454527016,000,00014 d109913
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر بربر5 s0.4 کاشی11 sیک هدفزمینی