بربر

سطح 1 پادگان ضروری است

این جنگجوی نترس به عضلات برآمده و سبیل برجسته خود برای خرابکاری در دهکده دشمن متکی است. یک دسته از بربرها را رها کنید و از ضرب و شتم لذت ببرید!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
18845هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
211115420,0002 h841
314146560,0005 h1343
4181885200,00012 h2075
52323105650,0001 d2936
626261251,400,0001 d 12 h3607
730301602,100,0002 d4158
834342052,800,0002 d 12 h4649
938382305,000,0003 d 12 h54910
10424225010,000,0006 d72012
11454527016,000,00012 d101813
12484829018,000,00013 d105914
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر بربر5 s0.4 کاشی11 sیک هدفزمینی