اَبَر بربر

سطح 1 پادگان ضروری است

برتری در زمینه سلامت، قدرت و مهمتر از همه، زلف. هر چیزی که برای بربرها آرزو است برای اَبَر بربرها خاطره است!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1180144trooprage سطح 11,0002هیچکدام0هیچکدام
2200160trooprage سطح 21,1002هیچکدام01
3220176trooprage سطح 31,2002هیچکدام01
4240192trooprage سطح 41,3002??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1180144trooprage سطح 11,0002هیچکدام0هیچکدام
2200160trooprage سطح 21,1002هیچکدام01
3220176trooprage سطح 31,2002هیچکدام01
4240192trooprage سطح 41,3002??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
عصبانیت

سطحشرح
2سرعت و آسیب در 8 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
2سرعت و آسیب در 8 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
بربر25 s0.6 کاشی50.8 sیک هدفزمینی