له‌کننده

سطح 7 پادگان ضروری است

این مرد آبی رنگ غول‌پیکر، به چیزهای ساده در زندگی علاقه دارد - اکسیر سیاه می‌نوشد و سنگ پرتاب می‌کند. تخته‌سنگ‌های عظیمش به هدف می‌خورد و بلند می‌شود و دوباره در پشت آن برای یک ضربه دیگر فرود می‌آید.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
160132325هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
27015435065,0003 d 12 h5498
38017638588,0005 d6579
490198420140,0008 d 12 h85610
596211.2455210,00011 d97411
6102224.4500305,00016 d 18 h120212
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
160132325هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
27015435065,0003 d 12 h5498
38017638588,0005 d6579
490198420140,0008 d 12 h85610
596211.2455210,00011 d97411
6102224.4500305,00016 d 18 h120212
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر له‌کننده1 m3 کاشی62.2 sانفجار منطقهزمینی