اَبَر له‌کننده

سطح 7 پادگان ضروری است

«اَبَر له‌کننده» حالا هرآنچه می‌خواسته در اختیار دارد: دستکش چسبناک‌تر، پاپوش راحت‌تر و حتی تخته‌سنگ‌های فوق‌العاده بزرگ‌تر برای پرتاب کردن.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11703741,6001هیچکدام0هیچکدام
21854071,8001هیچکدام01
32004402,0001??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11703741,6001هیچکدام0هیچکدام
21854071,8001هیچکدام01
32004402,0001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
ضربه سه‌برابر

سطحشرح
1تخته‌سنگ‌ها اصابت می‌کنند و تا سومین هدف جهش می‌کنند و آسیب انفجاری بیشتری وارد می‌کنند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
له‌کننده5 m3 کاشی302.2 sانفجار منطقهزمینی