ساحره تاریکی

سطح 8 پادگان ضروری است

بی هیچ ترس و واهمه‌ای، دسته‌ای از موجودات پرنده را احضار می‌کند ولی بر خلاف خواهرش، چمن‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

واحد فراخوانده شده: خفاش

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
19063200232هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
29063200232هیچکدام600,00012 h2075
39969.3220232هیچکدام700,00012 h2076
49969.32202321800,0001 d2936
510976.32422321900,0001 d2936
610976.324234211,000,0002 d4156
71208426634211,100,0002 d4156
81208426634211,200,0002 d4156
913292.429334211,300,0002 d4156
1013292.429334221,400,0002 d4156
11145101.532234221,600,0002 d4156
12145101.532245221,800,0002 d4156
1316011235445222,500,0003 d5097
1416011235445222,700,0003 d5097
15176123.238945223,500,0004 d5878
16176123.238945233,700,0004 d5878
17194135.842845234,200,0005 d6579
18213149.147145234,400,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
19063200232هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
29063200232هیچکدام600,00012 h2075
39969.3220232هیچکدام700,00012 h2076
49969.32202321800,0001 d2936
510976.32422321900,0001 d2936
610976.324234211,000,0002 d4156
71208426634211,100,0002 d4156
81208426634211,200,0002 d4156
913292.429334211,300,0002 d4156
1013292.429334221,400,0002 d4156
11145101.532234221,600,0002 d4156
12145101.532245221,800,0002 d4156
1316011235445222,500,0003 d5097
1416011235445222,700,0003 d5097
15176123.238945223,500,0004 d5878
16176123.238945233,700,0004 d5878
17194135.842845234,200,0005 d6579
18213149.147145234,400,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
دسته خفاش‌ها

سطحشرح
1پس از تخریب، به دسته‌ای از 2 خفاش تبدیل می‌شود
2پس از تخریب، به دسته‌ای از 4 خفاش تبدیل می‌شود
3پس از تخریب، به دسته‌ای از 6 خفاش تبدیل می‌شود
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m • 30 s • 20 s • 15 s4 کاشی120.7 sانفجار منطقهزمینی و هوایی