ساحره تاریکی

سطح 8 پادگان ضروری است

بی هیچ ترس و واهمه‌ای، دسته‌ای از موجودات پرنده را احضار می‌کند ولی بر خلاف خواهرش، چمن‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

واحد فراخوانده شده: خفاش

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1176123.27503411هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2176123.275034111,400,0002 d4156
3193135.183034111,600,0002 d4156
4193135.183034121,800,0002 d 12 h4646
5216151.291534122,500,0003 d 12 h5497
6216151.291545122,700,0004 d 12 h6237
7234163.81,00045123,500,0005 d 12 h6898
8234163.81,00045133,700,0005 d 12 h6898
9257179.91,10045134,200,0006 d7209
10257179.91,10045144,400,0006 d7209
11278194.61,22045145,200,0006 d 12 h74910
12278194.61,22045155,600,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
دسته خفاش‌ها

سطحشرح
1هنگام فعال شدن، دسته‌ای از 7 خفاش خشمگین به‌خصوص را تکثیر می‌کند
2هنگام فعال شدن، دسته‌ای از 8 خفاش خشمگین به‌خصوص را تکثیر می‌کند
3هنگام فعال شدن، دسته‌ای از 9 خفاش خشمگین به‌خصوص را تکثیر می‌کند
4هنگام فعال شدن، دسته‌ای از 10 خفاش خشمگین به‌خصوص را تکثیر می‌کند
5هنگام فعال شدن، دسته‌ای از 11 خفاش خشمگین به‌خصوص را تکثیر می‌کند
محدودهنوع آسیب
4 کاشی140.7 sانفجار منطقهزمینی و هوایی