اَبَر کماندار

سطح 2 پادگان ضروری است

زور بازوی اَبَر کماندار خیلی بیشتر شده است و حالا می‌تواند اهدافی که چند تا ساختمان دورتر هستند را تهدید کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11201804501هیچکدام0هیچکدام
21321985101هیچکدام01
31442165501هیچکدام01
41562346001??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11201804501هیچکدام0هیچکدام
21321985101هیچکدام01
31442165501هیچکدام01
41562346001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
شلیک دقیق

سطحشرح
1تیرهای «اَبَر کماندار» به چندین هدف در یک ردیف آسیب می‌رسانند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
کماندار1 m 12 s6 کاشی121.5 sیک هدفزمینی و هوایی