اَبَر کماندار

سطح 2 پادگان ضروری است

زور بازوی اَبَر کماندار خیلی بیشتر شده است و حالا می‌تواند اهدافی که چند تا ساختمان دورتر هستند را تهدید کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1841263001هیچکدام0هیچکدام
2961443501هیچکدام01
31081624001هیچکدام01
41201804501هیچکدام01
51321985101هیچکدام01
61442165501هیچکدام01
71562345751هیچکدام01
81622436001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
شلیک دقیق

سطحشرح
1تیرهای «اَبَر کماندار» به چندین هدف در یک ردیف آسیب می‌رسانند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
کماندار1 m 12 s6 کاشی121.5 sیک هدفزمینی و هوایی